Raad der Wijzen 2023

 1. Welke persoon of personen zaten in de redactie van het dorpskrantje “Doarpsbelang

     Nijemardum” nummer 190?

J. v.d. Goot, P. Rienstra, D. Runia, G. Otter.                 2 pers.= 1 pnt.  4 pers.= 2 pnt

 

 1. Welke 5 bloemen zijn genomineerd nationale bloem van Nederland te worden?

     Paardenbloem, fluitenkruid, madeliefje, pinksterbloem en wilde kievitsbloem.   5 = 1pnt

     Welke bloem is uitgekozen?                                Madeliefje       = 1 pnt

     Maak met deze bloem een creatief werkje.         (zeer origineel = 1 bonuspunt)

 

 1. Welke titel heeft bijgaand gedicht? Fioele en famke. = 1 pnt

     Wie is de dichter?                           Jacobus Smink    = 1pnt

            Fytst se dêr mei de fidel

            Op’e rêch oer de mollen

            Fan’e drompeldyk

            Nei de muzyk ta

Stekt se dêr mei de fidel

Op’e rêch oer de rêsten

Fan it krúsferkear

Nei de muzyk ta
Ensfh.

 1. Welke vogel heeft de grootste vleugelwijdte? Noem afmeting van de wijdte?

          Grote albatros = ½.pnt                                  3,7 meter = ½.pnt     

      Welk dier leeft zo kort dat het niet nodig is dat het kan eten?           Eendagsvlieg of haft = 1 pnt

                                                                                                                                 

 1. Noem de naam van de afsluiting op de foto.                                      Maeslantkering = 1 pnt

      Wat zijn de afmetingen van één deur?               1 deur = 210m breed, 22m hoog, 15m diep = 1pnt                   

 1. Wat is de volledige naam van de persoon die midden 17e eeuw op de state bij de Griene

      Singel in Nijemirdum heeft gewoond? Hanso (Rinckes) Lycklama.                    = 1pnt

      Noem jaar en plaats van geboorte en overlijden van deze persoon.

             *1615 Wolvega        †1659 Wijckel                                                               ½ pnt.    ½ pnt

      Wat is de volledige geboortenaam van de partner?

             Rints Feye- (Tjercksdr.) Buttinga Heydsma                                                   = 1 pnt

 

 1. Een Joods meisje heeft op De Stapstien verteld over haar onderduikomstandigheden op Nij Amerika tijdens de 2e W.O.

    Noem naam en adres van de familie waar ze kon onderduiken.

             Fam. Harmen Sinnema,     Nij Amerika 22                                                     = ½ pnt.   ½ pnt

    Waar verstopte ze zich ‘s nachts, wanneer een zoektocht naar onderduikers zou plaats-vinden?
             Op de zolder van de toren van Nijemirdum.                                                   = 1pnt

 

 1. In welk bos in Nijemirdum hebben onderduikers een hol gemaakt, waar ze zich konden verstoppen?
          De rietpollen, de reidpôllen                                                                       = 1pnt

     Hoe wisten de onderduikers of de kust veilig was?
              De schuurdeur (bij de fam. Gijzen)
 stond dan open.                                = 1 pnt

 

 1. In welk jaar en in welk programma is de herdenking op de Sânfearterhoeke op de t.v. geweest? 
          1990. KRO’s “Brandpunt.”                                                                         = ½ pnt.      ½ pnt

      Wie heeft toen voor de camera een gedicht voorgelezen?                Feikje Bosma.   1 pnt

 

 1. Amsterdam 4 mei 2023. Een dochter van een oud-Nijemirdumer, die deel uitmaakt van

      een scoutinggroep, heeft bij de dodenherdenking geholpen met het aangeven van de

      krans. Wie is de oud-Nijemirdumer?                        Gerard Douwe Baukema                = 1pnt

 

 1. In welke stad staat dit gebouw?                                Hindeloopen = 1pnt

       Wat was vroeger de functie van dit gebouw?

               Het volautomatisch registreren van de waterstand van de Zuiderzee.   = 1 pnt

 1. In welke plaats in onze omgeving is in mei 2023 een opvang van kinderen met autisme

       geopend? Lemmer                                                                       = ½ pnt

       Wat is de naam van dit opvanghuis? Papageno Huis Fryslân      = ½ pnt   

       Noem naam en initiator van deze stichting voor opvangplekken van autisten.    

       (Jaap van Zweden) en Aaltje van Zweden – van Buuren              = 1 pnt

 

 1. Wat zijn de namen van de vier personen die zich in de dertiger jaren van de vorige eeuw

       hebben ingezet de authentieke Friese kip terug te fokken, waarbij ze menig boerderij in

       Friesland gingen afstruinen?       4 leden van “De Fryske Hinneklub”,

       K.E. en P.J. Pieterzen, F. Hoogeveen en J.A. Veenstra                   2 pers. ½ pnt 4 pers.=1pnt

       Welke Friese naam kreeg deze kip aanvankelijk? It weiten hintsje         = 1 pnt

 

14. Welke gebeurtenis wordt op dit schilderij

       uitgebeeld?   De Vrede van Münster     = 1 pnt

       Ondertekening van een verdrag dat op 15 mei 1648 in Münster gesloten werd.

       Welke landen waren daarbij betrokken?   Spanje en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden         = 1 pnt

 1. Toon bij het inleveren van de vragen het eerste en laatste boek van de serie “De Zeven Zussen”.  
                                                                            1 boek= ½ pnt  ,  2 boeken = 1 pnt         

 

 1. In welke Friese gemeente(n) wonen in 2022 verhoudingsgewijs de grootste gezinnen?

           Dantumadeel en Noardeast Fryslân                                 1= ½ pnt.   2= 1 pnt

     In welke Friese gemeente(n) wonen in 2022 verhoudingsgewijs de kleinste gezinnen?

           Vlieland, Terschelling, Leeuwarden, Heerenveen.            2= ½ pnt.   4= 1 pnt

 

 1. Hoeveel tanks reden er mee met de viering van de overwinningsparade in Moskou op

      9 mei 2023?    1  = ½ pnt

      Hoeveel tanks waren er meer volgens de Pravda op de parade van 2021?  196 = ½ pnt

 

 1. Welk Afrikaans dier heeft een territorium tot 3900 km2 ?
          Afrikaanse wilde hond of hyena                                                            = 1 pnt

 

 1. Op 14 januari 2007 zijn de Gereformeerde kerk van Oudemirdum CA en de Hervormde

       gemeente van Oudemirdum CA gefuseerd tot de Protestantse gemeente Oudemirdum,

       Nijemirdum, Sondel. In de notariële akte van deze fusie worden 11 personen genoemd

       die de  kerk vertegenwoordigen. Noem 4 van de 11 personen.

             Pieter Deinum, Trijntje de Jong, Douwe jan Schotanus, Hielke Smink, Trijntje Runia,

             Jappie Breimer, Jappie van der Goot, Arie jan Batteram, Janny Rienstra, Johannes Hospes,

             Dieuwke Dijkstra,                                                      2= ½ pnt          4= 1 pnt        Alle 11 = 1 bonuspnt

                                                                                                           

 1. Hoe heet het pad dat vroeger de Wissebuurt met de Lyklamawei verbond?
          Sietepaedsje = 1 pt
 1. Onderstaande afbeelding is van een ponskaart.

     Met een ponskaart werd tot midden jaren 80 van de vorige eeuw gegevens in een

     computer ingelezen. Een ponskaart bestond uit 12 rijen en 80 kolommen.

     De rijen zijn van boven naar beneden genummerd als 12, 11, 0 1 enz. t/m 9.

     Door per kolom gaatjes te ponsen konden cijfers en letters in de ponskaart worden aangebracht. In totaal dus per ponskaart 80 posities.

     Stel, in een ponskaart wordt in de eerste 9 kolommen de volgende gaatjes geponst.

  

     Kolom 1           12 en 4

     Kolom 2           11 en 6

     Kolom 3           11 en 9

     Kolom 4           11 en 7

     Kolom 5           0 en 2

     Kolom 6           12 en 8

     Kolom 7           11 en 3

     Kolom 8           12 en 9

     Kolom 9           0 en 2

     Welk woord wordt er dan gevormd?             Dorpshlis = 2 pnt

 1. Iemand formuleerde in 1687 drie wetten waaraan krachten zich houden?

  23. Van wie is onderstaande handtekening?      Karel de Grote        = 1pnt

  24. Tijdens de Corona pandemie had ieder land z’n eigen  “Jaap van Dissel”. 
        Hoe heette de “Jaap van Dissel” van:                         2= 1 pnt.  3= 2 pnt
         a. Amerika   = Anthony Fauci
         b. 
  België      = Marc van Ranst
         c. 
  Zweden   =  Anders Tegnell

   

  25. Wat moet er staan op de plaats van de vraagtekens?           = 1 pnt

  Piekbelaster.

  26. Wat was, in één woord, de aanleiding tot wat we vandaag de dag “De toeslagenaffaire” noemen?           Bulgarenfraude           = 1pnt

   

  27. Sudoku en cryptogram oplossen.        = 2 pnt en 2 pnt

   28. Op onderstaande afbeelding zie je een voetbalveld.

         Waarvoor dient het boogje op het strafschop gebied eigenlijk?

   1 Pnt.

   Bij een vrije bal dient de tegenstander minimaal 9.15 mtr. afstand in acht te nemen.

   Het boogje geeft aan waar je op 9.15 meter van de strafschopstip bent bij het nemen van een strafschop.

   De scores per buurt