Dorpsrechter.

Behalve diaken is Stoffel Stoffelsma ook dorpsrechter in Nijemirdum. Ten tijde van de Republiek heeft vrijwel elk dorp een dorpsrechter. Soms hebben twee of drie kleine dorpen gezamenlijk één dorpsrechter. Hij is de vertegenwoordiger van het grietenijbestuur in het dorp.
Hij dient de grietman van alle ongeregeldheden en onenigheden, die niet meteen opgelost kunnen worden, op de hoogte te brengen. Verdachten van overtredingen moeten door hem worden gearresteerd en overgebracht naar het Nedergerecht. Ook moet hij dagvaardingen overhandigen aan betrokkenen. De dorpsrechter maakt onderdeel uit van een fijnmazig systeem van overheidsbemoeienis met het sociale leven. Daarbij wordt de onderste laag gevormd door het Nedergerecht, dat dus niet alleen een gerechtelijke functie heeft. Ook bestuurlijke taken vormen een onderdeel van functie van het Nedergerecht. Zo moeten in Friesland de Nedergerechten de besluiten van de Staten van Friesland uitvoeren, zij moeten die besluiten ook (laten) aflezen en aanplakken ( de zogenaamde plakkaten). Verder moeten zij de belastingkohieren vernieuwen en opsturen naar het Landsbestuur (het provincie-bestuur) en hebben zij toezicht op het beheer van de kerkelijke goederen en de grietenij -
eigendommen. Inzake rechtskwesties spreekt het Nedergerecht niet alleen recht in strafzaken, maar ook in civiele zaken. Tenslotte heeft het Nedergerecht een taak inzake het familierecht en het familiegoederenrecht. In Friesland heeft elke grietenij zijn eigen Nedergerecht. Voorzitter is steeds de grietman. Deze benoemt zijn mederechters, de secretaris en de dorpsrechters. De grietman doet deze benoemingen door een keuze uit drie personen te maken, die worden voorgedragen door de stemgerechtigden. Stemgerechtigd zijn op het platteland van Friesland de eigenaren van stemhebbende boerderijen.
Stoffel Stoffelsma is dus de plaatselijke vertegenwoordiger van het Nedergerecht; ook hij zal als één van de drie kandidaten zijn voorgedragen door de landeigenaren van Nijemirdum en vervolgens benoemd door de grietman. In zijn functie van dorpsrechter zal hij zich met allerlei dagelijkse kwesties in het dorp Nijemirdum bezig hebben moeten houden. Vaak zal hij als dorpsrechter met dezelfde mensen in aanraking zijn gekomen als die hij kende in zijn functie als diaken.

PS.

Stoffel Stoffels,   ABT 1660 - 1714        
Boer op een boerderij van secretaris Wyckel te Hoijbergen onder Nijemirdum,dorpsrechter en diaken van Nijemirdum
Is samen met Jakob Willems en Bocke Rommerts stamvader van de Stoffelsma's


Rommert Bockes,   ABT 1690 -          

Boer en dorpsrechter te Nijemirdum (opvolger van Stoffel Stoffels Stoffelsma welke in 1714 overleed)