Voorwoord

Voor u ligt het informatieboekje van de uitvaartvereniging “De Laatste Eer” te Nijemirdum. Dit boekje is gemaakt naar aanleiding van het 100 jarig bestaan van onze vereniging.

 

De vereniging is opgericht op 12 maart 1918. De aloude “burenplicht” lag ten grondslag aan het ontstaan van onze uitvaartvereniging, een vereniging zonder winstbejag. Vanaf de oprichtingsdatum is het voor elk lid mogelijk om waardig afscheid te nemen van de overledenen. Als leden delen we deze zorg met elkaar.

 

Dat de oprichters van onze vereniging een vooruitziende blik hadden blijkt uit het feit dat we dit jaar 100 jaar bestaan. Dat we het delen van de zorg belangrijk vinden komt onder andere tot uiting in het feit dat met circa 400 leden “De Laatste Eer” de vereniging met de meeste leden in het dorp is.

Gemeenschapszin is dan ook de reden voor mensen om lid te worden. Dit is voor mij ook het onderscheidt tussen een vereniging en een commerciële uitvaartonderneming. Voor beide geldt dat we overledenen een waardig afscheid willen geven. Waar voor een commercieel bedrijf het overlijden de drijfveer van het afscheid is, vormt voor een uitvaartvereniging, als de onze, het leven van de overleden persoon het uitgangspunt. Immers doordat hij of zij in onze gemeenschap geleefd heeft en daardoor gekend is vormt dit de reden om voor een waardig afscheid te zorgen.

 

Gemeenschapszin komt ook tot uiting doordat we gebruik kunnen maken van bodes, dragers, afleggers en klokluiders die onderdeel zijn van de leden van de vereniging. We zijn deze huidige mensen alsmede hun voorgangers en alle bestuursleden uit het verleden zeer erkentelijk voor de goede zorgen die zij aan onze gemeenschap hebben verricht. Zonder hen geen respectvolle uitvaart, wat het voor de nabestaanden waardevol maakt.

 

Sjoerd Bokma

Voorzitter “De Laatste Eer” Nijemirdum

Over de uitvaartvereniging DLE Nijemirdum

De uitvaartvereniging in het kort

De uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Nijemirdum is een zelfstandige vereniging, die aangesloten is bij de Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland.

De dood is niet een onderwerp waar we gemakkelijk over praten. Toch is het verstandig om er nu al over na te denken. De uitvaartvereniging regelt en verzorgt de begrafenis/crematie zoals u dat wenst. "De Laatste Eer" regelt dat de praktische zorg uit handen wordt genomen. Dat geeft u de gelegenheid om u voor te bereiden op het afscheid en toe te geven aan de emoties die dit met zich meebrengt.

Door steeds met de tijd mee te gaan voorziet onze vereniging nog steeds in een behoefte die er ook altijd zal blijven, en dat nu al honderd jaar.  Onze vereniging heeft geen commercieel doel, maar is er om het belang van de leden te behartigen.

 Afscheid nemen in een vertrouwde omgeving

Als lid van de uitvaartvereniging bent u verzekerd van een persoonlijk afscheid in de omgeving die u en uw nabestaanden vertrouwd is. Indien mogelijk wordt de overledene thuis opgebaard. Is dat niet mogelijk dan is er elders een aula of uitvaartcentrum waar de overledene kan worden opgebaard.

 De vereniging regelt de praktische zaken

Op de achtergrond regelen de mensen van de uitvaartvereniging de praktische zaken zoals bijvoorbeeld het doen van de aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, het laten maken van rouwbrieven, het bestellen van de kist, van de rouwwagen, het plaatsen van advertenties in de dagbladen en de voorbereiding van de begrafenis of crematie, alles in overleg met de nabestaanden.

 

Ook worden (bijna) alle rekeningen die een uitvaart met zich mee brengt, door de vereniging vooruit betaald en krijgt u één gespecificeerde rekening van de vereniging.

 U heeft inspraak

De uitvaartvereniging heeft statuten en een Huishoudelijk Reglement dat u eventueel bij het bestuur kunt aanvragen. Omdat het een vereniging is, heeft u als lid inspraak bij het te voeren beleid en het vaststellen van de bijdrage.

 

Eenmaal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden om met elkaar beslissingen te nemen. Dan wordt ook de jaarlijkse bijdrage van de leden en de korting op de kosten van de uitvaart vastgesteld.

 Praktische informatie

 • De uitvaartvereniging verzorgt de gehele uitvaart.
 • Als lid van de vereniging ontvangt u een ledenkorting op de kosten van de uitvaart.
 • Iedereen kan lid worden, ongeacht leeftijd, kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid als één van de ouders lid zijn.
 • Lid worden op latere leeftijd kan van invloed zijn op de hoogte van de ledenkorting, dit kan worden voorkomen door “inkoop”. U betaalt  dan een bedrag ineens als compensatie.
 • Niet alle kosten worden gedekt door de hoogte van de ledenkorting.
 • Om u en uw nabestaanden te verzekeren van een uitvaart zonder financiële zorgen, kunt u een aanvullende verzekering afsluiten.
 • Meer informatie kunt u krijgen bij het bestuur van de uitvaartvereniging.

 

Bestuur “De Laatste Eer” Nijemirdum

Voorzitter                      Dhr. S. Bokma

Secretaris                     Mevr. I. Vellinga

Penningmeester           Dhr. P. Rienstra (Omrin)

Lid                                Mevr. C. Pruiksma

Lid                                Mevr. A. Ferdinands Bootsma

 

Bode                            Dhr. P. Deinum

 

Dragers                        Dhr. R. Altenburg

                                     Dhr. P.J. Ferdinands

                                     Dhr. M.F. Pietersma

                                     Dhr. P.van der Wal

 

 

 

In vogelvlucht door de 100 jaar “De Laatste Eer”

1918                Uit de notulen: “de vereniging werd dit jaar zeer zwaar

                        getroffen, daar het acht dooden had te betreuren, waarvan 3 kinderen van F. Mulder.

1919                Inkomsten over het jaar 1919 was fl 157,50 en de uitgaven fl. 68,70 en 81 leden.

1920                Klaas Schotanus oud 62 jaren van beroep arbeider en Hendrik Gijzen oud 24 jaren van beroep             rijwielhersteller, die verklaarden dat op 18 januari dezes jaars des namiddags  ten half twaalf                             ure, binnen deze gemeente te Nijemirdum is overleden Antje de Jong, oud twee en zestig jaren.                         Begraven was een buren plicht maar ook het melden van een overlijden.

1920                Begrafenis zoontje van bakker Talsma waarbij twaalf dragers! en drie klokluiders geld ontvingen.

1921                Onkosten ledenvergadering sigaren fl. 6,00

1923                Aan mej. M op de Hoek voor kachel aan zetten enz. over vijf jaren samen fl. 5,00

1924                Daar de teraardebestelling was te Nijemirdum zoo was de lijkkoets overbodig!

                       Onkosten bestuurs en ledenvergadering en kachel aanzetten fl. 21,00

1924                Er overleden in dit jaar vier vrouwen en twee kinderen van de vereniging.

1925                Begrafenis vrouw B. Dijkstra. Het personeel heeft van de heer Dijkstra ieder 1 gulden                                       ontvangen  als tegemoetkoming voor langer dienst daar de overledene te Wijckel ter aarde is                             besteld.

1925                Begrafenis van Grietje de Boer Wed. van R. Sloterdijk (geen lid der vereniging)

1926                Uitgaven o.a. Wed. St op de Hoek vuur en licht fl 2,00

1927                Leden betalen per begrafenis dit varieert van fl. 0,50 tot 0,70 cent per lid.

1929                88 leden betalen fl. 0,80 cent en in november betalen 90 leden fl. 0,50 cent.

1930                Er is in kas fl. 390,20             

 

1933                Regelmatig komt de kreet “convocatiekaarten” voorbij. Dit zijn uitnodigingen voor een                                       leden of bestuursvergadering.

1934                92 kwitanties à 25 ct (contributie) fl. 23,00

                       Bezorgen van de convocatie kaarten fl. 2,70

1935                Hier wordt voor het eerst geschreven: “Notulen fon de

                       Bistjûrsgearkomst fan de Bigraff. Forien: “ De Laatste Eer” op 8 febr. 1935.

1939                Contributie 98 leden à 25 ct. Fl. 24,50

                        Dit jaar in kas fl. 133,10

1940                Ledencontributie ontvangen van 108 leden fl.27,00

                       Tot nu toe kwam alleen de lijkkoets van Teernstra voor in rekeningen maar nu ook “ auto                                   lijkwagen Keuning fl. 8,00”

                       Ook lokaalhuur kwam niet eerder voor nu fl. 10,00 voor twee keer vergaderen. Waar of bij wie?

1941                127 leden betalen 0,25 ct contributie

                         In kas is nog fl. 60,41

                         Bestuursvergaderingen bij Peterson fl. 3,00

1944                In kas is nog fl. 21,54

1946                In kas fl. 262,60

1947                In de notulen staat:” De jaarvergadering werd besproken

                       en als het mogelijk is op 3 febr. 1947 gehouden. De werklijst werd opgesteld. Verder werden                             nog verschillende vragen in de rondvraag besproken en als het 9 uur is meent Veltman dat het                           zijn tijd is en wordt de vergadering door de voorzitter gesloten.

1948                149 kwitanties geïnd à 0,25 ct.

1949                Onkosten begrafenis ongeveer fl. 62,00 wat er van betaald werd is niet duidelijk.

1951                Dit jaar 8 overledenen te betreuren. Aantal leden 152.

1953                Wed. vrouw Haringsma is verhuisd naar Hemelum en het

                       overschrijven is lastig omdat Hemelum vindt dat wij lid moeten worden van de Federatie. Wij                             laten ons niet dwingen en nemen aan dat vrouw Haringsma in Hemelum “út fan hûs is”

1955                Ledevergadering: de voorzitter spreekt een kort

                       welkomwoord tot de aanwezigen hierbij zijn spijt uiterde dat niet meerderen aan de uitnodiging                         gehoor hadden gegeven.

                        Ook werd de vereniging lid van de Friese Federatie.

1957                De buurt vanaf de toren tot J. Mulder wordt in tweeën gesplitst, dit i.v.m. het omzeggen bij een                         sterfgeval.

1958                in deze vergadering wordt gememoreerd dat Joh. Veltman vanaf de oprichting in het bestuur                             heeft gezeten.(is dus 40 jaar)

1961                Vergadering in het lokaal te Sondel om overeenstemming te komen tot het oprichten van een                           begrafenisverenging te Sondel. Dit door Nijemirdum en Wijckel die moeilijkheden ondervinden                           van verhuizingen van leden uit Sondel. Sondel heeft sindsdien een eigen begrafenisvereniging.

1962                Op 31 dec. 1962 is het financieel bezit fl. 688,47

1964                Het ledental der vereniging bestond op 1 januari 1964 uit 116 gezinnen en 74 alleenstaanden.                           (190 leden)

1966                In de ledenvergadering werd men voor het eerst door de nieuwe conciërge P. Klompmaker                                 voorzien van koffie en koek.

1968                Pauze, daarin op koffie en koek getrakteerd met een “rookertje”.

1971                De notulen worden weer in het Fries geschreven.

1973                Foarsitter seit: it is in drok jier foar ûs west, der wiene 14 begrafenissen.

1976                Er zijn 10 leden op de ledenvergadering!

                         Er wordt besloten om 3 hoge hoeden te bestellen

                          à fl. 103,00 per stuk.

1977                Er komt (nog) niet een rijdende baar en éénmaal per jaar contributie ophalen wordt                                         weggestemd door de leden.

1981                Er lopen drie dragers met een “gammele” hoed en deze gaan vervangen worden door drie                                 nieuwe hoeden.

1983                Er is fl. 4504,99 in kas, en de vereniging heeft 7 keer dienst gedaan.

1984                Door een gebrek aan dragers wordt er besloten “in ridende bier” aan te kopen.

1987                Twee aftredende bestuursleden stellen zich niet weer herkiesbaar waarop de voorzitter zegt dat                         het hele bestuur beter kan aftreden omdat het wel een bejaardensoos lijkt, en zo wordt                                     besloten!!!

1988                Op vorige alinea is door de ledenvergadering negatief  gereageerd en zijn er drie bestuursleden                         blijven zitten

                       Eerste vrouw, nl. G. A. Rienstra-Schotanus doet haar intrede in het bestuur.

1993                Ledenkorting wordt fl. 700,00 bij een contributie van fl. 40,00 per gezin. Alleenstaanden fl.                               20,00 Aanschaf nieuwe kleding voor de dragers fl. 4200,00

1995                Alle leden zitten nu in een computer. Dit zijn 423 leden incl. kinderen. 21 leden zijn boven de                             80  jaar.

1997                K. Rienstra wordt eerste bode en P. Boon tweede bode.

1999                Piet Boon stopt met alle werkzaamheden om gezondheidsredenen, hij heeft 40 jaar een functie                         gehad bij onze vereniging.

2002                Door invoering euro moeten alle bedragen worden herzien. Een drager wordt betrapt op het                               dragen van gymschoenen dienst.

2004                Het saldo van de vereniging bedroeg € 20372,92 bij een ledental van 292 betalende leden.

2005                Er wordt geklaagd over de slechte toestand van het pad rond de begraafplaats.

2006                Afgelopen jaar 11 leden overleden. Bestuur, bode en dragers hebben de kistenfabriek in Sneek                           met een bezoek vereerd.

2007                In de notulen wordt gemeld dat een begrafenis ongeveer € 2500 kost, excl. graf en steen.

                       De voorzitter of penningmeester stelt voor om tijdens de vergadering niet meer te roken.

                       De ledenadministratie is nu ondergebracht bij Member Control.

2010                Penningmeester zegt er mee te stoppen omdat hij de ergernis van leden die maar niet betalen                           niet meer aan kan.

                       Sven Kramer verspeeld een gouden medaille door een verkeerde wissel, meld de notulist.

2011                In mei wordt een schrijven over automatische incasso bijgevoegd bij de acceptgiro.                                            Herinneringskosten worden bepaald op € 2,50.

2012                Drie jubilarissen krijgen een “kuierstok” en een oorkonde van

                       de Federatie. Meine Pietersma 30, Klaas Rienstra 30 en Pieter van der Wal 25 jaar                                             dienstverband.

2013                Wij passen onze kleding aan als die van Oudemirdum zodat uitwisseling geen problemen geeft                           met kleding. In de ledenvergadering staan we 1minuut stil bij de overledenen.

2016                2 Leden overleden, we hebben er nog 398 over.

2018 12-03    DLE bestaat 100 jaar!

                          Dit kunnen we vieren met 395 leden.

 

Huishoudelijk reglement van de begrafenisvereniging  “De Laatste Eer” te Nijemirdum

Verder te noemen uitvaartvereniging

Artikel 1

De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de algemene vergadering. In geval van betalingsonmacht kan het bestuur anders beschikken.

Artikel 2

De betaling der bijdrage vindt plaats van een door het bestuur vast te stellen systeem. Degene die in de eerste helft van het verenigingsjaar als lid toetreedt, betaalt over het volledige jaar de bijdrage; bij toetreding gedurende de tweede helft van het jaar is de helft van de bijdrage verschuldigd.

Artikel 3

Personen, die lid wensen te worden, betalen eveneens een door het bestuur vast te stellen entreegeld.

Artikel 4

Ter nastreving van het in de statuten omschreven doel wordt bij overlijden van leden door de vereniging desgewenst en in overleg met de nabestaanden onder meer het navolgende geregeld.

 1. a) het verzorgen en kisten van de overledene.
 2. b) het doen van de aangifte van overlijden bij de ambtenaar van de Burgerlijke stand.
 3. c) het overbrengen van de overledene van sterfhuis naar aula en het overbrengen van aula of andere plaats waarvandaan de uitvaart plaatsvindt naar begraafplaats of crematorium.
 4. d) het begeleiden van de condoleance en verzorging van de uitvaart.

 

 1. e) het graf delven en grafrechten tot maximaal een aantal jaren. (volgens gemeentelijke richtlijnen)
 2. f) het bestellen van een grafkist.
 3. g) het beschikbaar stellen van door het bestuur dienstig geacht materiaal.
 4. h) het beschikbaar stellen van personeel.
 5. i) het verlenen van korting op de hierboven niet uitputtend benoemde uitvaartkosten dan wel het niet in rekening brengen van bepaalde diensten, zoals dit van geval tot geval of van jaar tot jaar door het bestuur wordt bepaald.
 6. j) de hierboven vermelde verzorging geldt eveneens voor een doodgeborene.
 7. k) het bestuur is bevoegd wijzigingen in dit artikel genoemde voorzieningen aan te brengen.
 8. l) de leden kunnen in alle gevallen kiezen tussen een begrafenis of crematieverzorging

Artikel 5

 1. a) Verstrekt de vereniging in het geheel geen diensten dan betaald de vereniging in principe geen vergoeding. Van deze bepaling kan echter worden afgeweken indien het overleden lid te ver van het werkgebied woonachtig was en het bestuur dientengevolge uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verrichten van diensten door derden.
 2. b) Indien om welke reden dan ook geen gebruik wordt gemaakt van een of meer diensten van de vereniging en daarvoor door het bestuur uitdrukkelijk toestemming is gegeven, kan de vereniging een vergoeding bepalen voor de in de plaats van de diensten der vereniging genoten diensten in verband met de uitvaart, evenwel slechts indien de nota’s van de betreffende diensten worden overgelegd.

 

      De vergoeding zal niet hoger zijn dan het bedrag dat deze diensten aan kosten voor de vereniging zouden hebben meegebracht en zal het bedrag als bedoeld in artikel 4 lid 1 daardoor niet kunnen overtreffen.

 1. c) Het uitvoeren van een uitvaart van een overleden lid, niet woonachtig in het werkgebied van de vereniging nochtans worden verzorgd, zulks ter beoordeling van het bestuur en tegen betaling van eventueel extra te maken kosten.
 2. d) Met instemming van het bestuur kan door of  ten behoeve van niet-leden van de diensten der vereniging gebruik worden gemaakt tegen een door het bestuur vast te stellen kostprijs.

Artikel 6

 1. a) De voorzitter leidt de vergadering van het bestuur en de algemene Vergadering
 2. b) De voorzitter tekent met de secretaris de officiële stukken. Bij ontstentenis van een van hen worden zij respectievelijk vervangen door de vicevoorzitter en de penningmeester en bij hun ontstentenis door een door het bestuur uitdrukkelijk aangewezen bestuurslid.
 3. c) De secretaris is belast met het opmaken van de notulen van de Bestuurs- en de Algemene Vergadering en het voeren van correspondentie namens de vereniging. Hij houdt afschriften van uitgaande stukken en bewaart ingekomen stukken en zorgt voor een goede archivering. Tevens verzorgt hij tijdige oproeping voor Bestuurs- en Algemene Vergadering onder vermelding van de agenda.
 4. d) De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen en draagt zorg voor de inning van de bijdragen en maakt ieder jaar een financieel verslag op. Bij zijn ontstentenis wordt hij vervangen door de secretaris.
 5. e) Bestuursleden kunnen een door de Algemene vergadering te bepalen vergoeding worden toegekend voor hun diensten, alsmede worden hun noodzakelijk reis- en verblijfskosten vergoed.
 6. f) Het bestuur draagt er zorg voor dat alle roerende- en onroerende zaken van de vereniging tegen brand en andere gevaren zijn verzekerd.

 

Artikel 7

Voor het bestuur of de vereniging bestemde stukken moeten door de leden bij de secretaris worden ingediend of aan hen worden toegezonden. De leden zijn voorts verplicht adreswijzigingen en wijzigingen in de gezinssamenstelling onverwijld aan de secretaris door te geven. Van een overlijden moet door de nabestaanden aan de aangewezen uitvaartleider (s) kennis worden gegeven en indien deze uitvaartleider niet is benoemd aan de secretaris.

Artikel 8

Het in artikel 10 lid 1 van de statuten bedoeld personeel dient zich naar de voorschriften van het bestuur te gedragen dat daarvoor een instructie dient op te stellen.

Artikel 9

In bijzondere gevallen, waarin dit reglement niet rechtstreeks voorziet beslist het bestuur.

Artikel 10

Dit reglement treedt in werking op de dag volgende op die waarop het door de Algemene vergadering is vastgesteld.

Aldus vastgesteld op de Algemene Vergadering.

 

Checklist voor overlijden

 • Voordat er sprake is van een overlijden wilt u misschien weten of er zaken zijn die u kunt voorbereiden. Hier noemen wij enkele punten waar u tevoren over na zou kunnen denken:
 • opstellen codicil of testament
 • adressenlijst maken
 • bij elkaar bewaren van relevante papieren zoals de verzekeringspolissen, het trouwboekje, wensen voor de uitvaart. plaats waar deze documenten bewaard liggen doorgeven aan degene(n) die de uitvaart moet(en) regelen
 • wensen voor de uitvaart kenbaar maken aan de naasten. Dit kan o.a. door het invullen van een wensenformulier.

 

CHECKLIST VOOR OVERLIJDEN

Op deze pagina kunt u uw wensen kort en bondig vastleggen.

Uitvaart

 Ik wil worden                   O begraven                        O gecremeerd

Locatie: ________________________________________________

Opbaren: ______________________________________________

Kist(ofanders): __________________________________________

 

Kennisgeving

Rouwkaart:_____________________________________________

Advertentie:____________________________________________

Dankbetuiging: __________________________________________

 

 

Afscheid

Afscheidsbijeenkomst: ____________________________________  

Locatie:________________________________________________

 

Voorganger/spreker:______________________________________

Dragers:________________________________________________

Condoleance:____________________________________________

Locatie:________________________________________________

Catering:_______________________________________________

Muziek:________________________________________________

Bloemen: ______________________________________________

 

Na de uitvaart

Grafmonument:__________________________________________

Asbestemming:__________________________________________

Overige wensen:_________________________________________

 

 

                        

Wat kost een begrafenis bij benadering?

 • Andere kosten kunnen nog zijn: Kerk, orgelbespeler, bloemen
 • Doarpshûs navisite (ongeveer 50 personen) €        300,00
 • Drukken rouwbrieven  (50 stuks)                €        190,00
 • Uitvaartliturgie (50 Stuks) Kerk                  €          65,00
 • Copy akte                                                 €          14,00
 • 50 postzegels á € 0,96                               €          48,00
 • Condoleantie register                                 €          20,00
 • 4 Dragers, koster, klokluider, incl. belastin    €        397,00
 • Km. 200 á 0,28                                         €          56,00
 • Verzamel envelop                                      €            7,50
 • Loon Bode, loonbelasting en accountant       €        750,00
 • Massief populier naturel knikkist                  €        680,00
 • Rouw advertentie BC en LC                          €        700,00
 • Uitvaartverzorg(st)er                                   €       350,00
 • Registratieformulier                                    €            3,92
 • 4 dgn Huur koelkatafalk (koeling)                €        160,00
 • (indien overleden in Sneek) eerste dienstverlening €150,00
 • Onkosten DLE Friese federatie/Nardus          €          33,80

Totaal                                                             €     3.821,72

 • Grafdelven enz. DFM (op zaterdag + € 251,00) €   1114,00
 • Grafrechten 20 jaar 1 graf (DFM)                     €  1.337,00 (grafrechten 40 jaar € 2257,00)
 • Vergunning verlenen voor een zerk DFM           €     209,00 (dubbelgraf € 419,00)
 • Grafstenen variëren van € 1250 tot € 5000      €   2.500,00 

Totaal kan oplopen tot:                                      €    8.982,22

 Uit Hepkema’s courant 25-01-1943

Begrafenisvereniging „De Laatse Eer” Nijemirdum.

Herdenking 25-jarig bestaan.

 

NIJEMIRDUM, 22 Jan.

 De Voorzitter de heer R. de Jong herinnerde aan het 25-jarig bestaan der vereeniging en sprak woorden van waardeering tot den heer K. Postma, die 25 jaar de financiën beheerde en tot Joh. Veltman, die 25 jaar bestuurslid, waarvan 13 jaar voorzitter, is geweest, terwijl de heer Peterson en hijzelf de vereeniging 15 jaar mochten dienen. De vereeniging, heeft 8 maal dienst gedaan. Het getal leden is 131. Inkomsten f 346,25, uitgaven f 381,65. Het overschot is daardoor van f 61.41 geslonken tot f 25,01. Uit het historisch overzicht van den secretaris bleek, dat de vereeniging 12 Maart 1918 is opgericht. Als bestuur fungeerde: J. Draaiier, voorzitter, G. v.d. Meer, secr. K. Postma, penningmeester Joh. Das en Joh. Veltman.

 

Als bode hebben gefungeerd H. Schokker, K. Schotanus en B. Tromp; naast den laatste werd nog een tweede bode C. Hornstra, aangesteld. De aftredende bestuursleden G. Otter. R. de Jong en P. Peterson werden herkozen. De Voorz. richtte woorden van dank tot den heer G. Mulder, die 25 jaar drager is geweest. De heer K. Postma zeide nog wel bestuurslid te willen blijven, maar als penningmeester wenschte te bedanken. Voor deze functie zal een ander worden aangewezen.

 

 

Uitvaartvereniging ”De Laatste Eer” Nijemirdum

Wenst u lid te worden? Maak gebruik van dit aanmeldingsformulier.

 Naam:_______________________________________________________________ M/V

Voornaam: _______________________________________________________________

Geboortedatum: ________________________________________________

Adres (straat):  _________________________________ nr.: _____________

Postcode:  ________________________________________________________________

Woonplaats: ______________________________________________________________    

Automatische incasso banknummer/IBAN:

De samenstelling van mijn gezin is als volgt:

Echtgenote / Levenspartner *: _____________________________________

Naam: ______________________________________________________________ M/V *

Voornaam:________________________________________________________________

Geboortedatum: ________________________________________________

 

Kinderen: (alleen voornamen en geboortedatum opgeven)

 1. Geb.datum:   __________________           _________________________________________

2 .Geb.datum:     ___________________           _________________________________________

 1. Geb.datum: ___________________           _________________________________________
 2. Geb.datum: ___________________           _________________________________________
 3. Geb.datum: ___________________           _________________________________________

* doorhalen wat niet van toepassing is.               Handtekening:

 

Inleveren bij de penningmeester van uw plaatselijke uitvaartvereniging.