Ledenvergadering “De Laatste Eer” Nijemirdum op 11 februari 2020.

 

Aanwezig: 12 leden inclusief bestuur, voorzitter Sjoerd Bokma, Penningmester Piet Rienstra, Annie Ferdinands- Bootsma, Wilbert Eppinga en Secretaris Ingrid Vellinga.

Afwezig met bericht: Tiete Groenhof, Karel Draaier en Piet v/d Wal.

Wilbert Eppinga (komt later).

 

Opening

De voorzitter opent de vergadering met een stukje van Annie mg Schmidt. Hij benoemt de site fan de Federatie Uitvaartverenigingen Friesland waar wij als vereniging onder vallen. Op de site zijn interessante artikelen te vinden o.a. over digitale nazorg.

Op de site van de Federatie Uitvaartverenigingen Friesland kan ieder lid zich aanmelden voor een digitale nieuwsbrief,  “de parels in het fries uitvaartland”, het aanmelden is gratis.

Sjoukje Rienstra komt met  het idee om dit te vermelden in het dorpskrantje.

 

Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

 

Notulen ledenvergadering 2019

De secretaris leest de notulen van de ledenvergadering 2019 voor.

Op de volgende onderwerpen komt de voorzitter terug:

~De sleutel van de toren heeft een andere plek gekregen.

~De rijdende baar staat nu bij J. Eppinga aan de Lyklamawei.

~Paed Kerkhof is onder de aandacht van dorpsbelang, de gemeente wil deze zo makkelijk mogelijk onderhouden/maaien. Dit houdt in het pad voor en achter in de schelpen en de rest in het gras.

~Monument ongeboren kind. Kerkhof Nijemirdum is een gemeentelijk kerkhof. De graven zijn verspreid over het hof.  Ongeboren kinderen kunnen tegenwoordig erkend worden doordat ze ingeschreven mogen worden in bevolkingsregister.

 

De voorzitter bedankt de bode en dragers voor hun inzet.

                       

 

 

 

 

Jaarverslag Secretaris

De secretaris leest het verslag over het jaar 2019 voor.

 

Jaarverslag Penningmeester

De financiële verslagen van 2018 en 2019 worden uitgedeeld en doorgenomen. De penningmeester geeft tekst en uitleg.

 

Verslag kascommissie

Piet Johan Ferdinands en Roelie Veen hebben alles ingekeken en geven aan dat de banksaldo”s op de bank kloppen en ook de spaarsaldo’s. Het ziet er keurig uit.

De voorzitter bedankt de kascommissie voor hun inzet.

Roelie Veen heeft 2 keer in de kascommissie gezeten en mag er nu uit. De voorzitter vraagt wie deze taak op zich wil nemen, Sjoukje Rienstra stemt toe.

 

De voorzitter benoemt de aansprakelijkheid als vereniging bij eventuele fraude.

Als vereniging kunnen wij ons aansluiten bij een collectieve aansprakelijkheid  verzekering bij de federatie, dit kost 50 euro per jaar.

Ons zelf verzekeren kost 400 euro per jaar.

 

Voorstel contributie en ledenkorting

De contributie en ledenkorting wordt doorgenomen.

 

Uitleg rekentabel

Piet geeft uitleg over de nieuwe rekentabel die we per direct kunnen gebruiken.

Op de Federatie vergadering zijn de plannen de 1e keer niet goed gekeurd.

Het tweede voorstel is wel aangenomen.

De ondertoon bij de nieuwe rekentabel is dat het niet altijd eerlijk overkomt o.a. door de verhouding contributie, rente en uitkering.

Het systeem waar we mee werken is vanuit de basis solidair.

 

Als elke vereniging die bij de federatie is aangesloten deze tabellen gebruikt kan bij een verhuizing en overstap dezelfde spelregels gebruikt worden.

De Federatie geeft het signaal om op deze manier de aanwas van nieuwe leden te laten groeien en zo het bestaande systeem gezond te houden.

Iedereen stemt toe bij om de nieuwe tabel te gebruiken.

 

 

Er komt nog een vraag van Piet Johan Ferdinands over de korting op een kist die naar de vereniging gaat. Moet deze korting niet naar de familie gaan.

Piet Rienstra geeft aan dat de vereniging de rekeningen betaald dus de korting ook naar de vereniging mag.

 

Roelie Veen vraagt nog of mensen gecompenseerd worden die instapgeld hebben betaald. De nieuwe rekentabellen gaat per direct in en niet met terugwerkende kracht.

 

Bestuursverkiezing

Piet Rienstra is aftredend en herkiesbaar. Er is geen tegenkandidaat. De voorzitter vraagt of een ieder ermee in stemt dat Piet nog 4  jaar penningmeester mag zijn. Dit wordt met applaus goedgekeurd.

 

Rondvraag

Bode Pieter Deinum bedankt de dragers voor het vertrouwen en DLE Nijemirdum.

 

Sluiting

De voorzitter leest het verhaal `Tijdens het leven`uit Klaar is Kees.

Een ieder wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en wel thuis toegewenst.

 

 

 

 

 

Ledenvergadering “De Laatste Eer”te Nijemirdum.

Gehouden op dinsdag 12 februari 2019.

Aanwezig totaal 20 leden inclusief bestuur ( Voorzitter Sjoerd Bokma- Penningmeester Piet Rienstra (Omrin) Ingrid Vellinga- Wilbert Eppinga- Secretaris Grietje Rienstra (wb1).  1 afmelding onze bode Pieter Deinum.

 

1 Opening: de voorzitter Sjoerd Bokma opent de vergadering met het lezen van een stukje uit

Klaar is Kees van Mieke Kerkhof, “met een knipoog naar het levenseinde” over een vader met een kistje achterop de fiets….we staan ook even stil bij het overlijden van een jong iemand uit het dorp.

De voorzitter wenst ons een goede vergadering toe.

 

2 Mededelingen: Er worden 2,-- euro extra kosten berekend bij de accept giro`s per 1-1-2019.

Er stond een mooi stukje in de krant van de Fyske Marren over onderhoud kerkhoven.

 

3 Notulen ledenvergadering 2018 werden voorgelezen.

4 Jaarverslag Secretaris: Jaarverslag 2018 werd voorgelezen.

 

5 Jaarverslag Penningmeester: de financiële verslagen van 2018 werden uitgedeeld en doorgenomen Piet geeft tekst en uitleg over sommige inkomsten en uitgaven van de diversen voor de duidelijkheid.

Kasgeld is afgeschaft, met het jubileum dit weer gekregen, dit is voor andere doeleinden weer gebruikt en de rest zit bij de diversen in. Piet krijgt groot applaus voor zijn financiële verslagen.

De vereniging staat er goed voor.  

Dit blijkt ook uit het Actuarieel rapport, die gaf  een goede dekkingsgraad aan.

 

6 Kascommissie: dit waren Piet Johan Ferdinands en  Hetty van der Stap. Hetty doet verslag van de kascontrole en vertelt van  het overzicht dat heel uitgebreid en uitgewerkt tot in de details staat in een programma op de Computer van Piet.

Nog een vraag over Fraude, dan is het bestuur aansprakelijk en verantwoordelijk.

Vandaar ook een goede kascontrole erg belangrijk is, de kascommissieleden krijgen applaus.

Hetty wordt bedankt en  heeft 2 keer controle gedaan, volgend jaar doet Piet Johan samen met Roelie Veen de kascontrole.

 

Pauze

 

7 Voorstel contributie en ledenkorting: Contributie is €12.50 en Ledenkorting is €625.00

Voorstel om dit te verhogen de Contributie naar  €15.00 en de Ledenkorting naar €750.00

Sjoerd geeft uitleg over de stand van zaken, het goed gaat met de vereniging en om dit zo te houden doen we een voorstel tot verhoging, hiermee houden we de goede positie van de vereniging in stand.

Na een discussie gaat de vergadering akkoord met de verhoging van de contributie naar €15.00 en ledenkorting naar € 750.00 dit gaat per 1-1-2020 in.

8 Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar mw. Grietje Rienstra- Schotanus.

Voorstel nieuw bestuurslid mw. Annie Ferdinands- Bootsma. We zijn erg blij dat Annie zich beschikbaar stelt voor het bestuur en zo werd Annie met groot applaus in het bestuur gekozen. Er hadden zich geen tegen kandidaten gemeld.

Grietje Rienstra werd bedankt door de voorzitter voor haar werk, eerst als bestuurslid en de laatste jaren als secretaris. Grietje vertelt nog wat over haar levensloop bij de vereniging en bedankt voor het vertrouwen.

9 Rondvraag: *Martha Deinum vertelt dat haar man bode Pieter Deinum er niet is vanwege zijn werkzaamheden als bode en dat hij nog een ledenvergadering van een andere vereniging had.

*Piet Johan Ferdinands de voorzitter opent met een mooi gedicht kunnen we daar als vereniging ook wat mee?? Voor het ongeboren kind ...monument of herdenksteen? Kunnen we over nadenken.

*Carl klokluiden: op het kerkhof tijdens een begrafenis doet iemand van de gemeente het en bij een overlijden gaat Carl de klokluiden voor het dorp. De  sleutel van de Toren moet een andere plek hebben. En voor de rijdende Baar moeten we andere plaats voor zoeken.

*Meine Pietersma is drager… het laten zakken van de kist in het graf wordt nu met de voet gedaan door middel van een soort pedaal indrukken ipv met de hand te draaien, Meine vind dit een naar gevoel, de vergadering vind dit is ieder zijn eigen persoonlijke mening.

* Roelie Paad kerkhof wat wil de Gemeente ermee doen?

* Sjoerd als bestuur willen we ook naar de nieuw ingekomen inwoners toe om lid te worden, er komt dan eerst een stukje in het dorpskrantje.

 

10 Sluiting: de voorzitter Sjoerd Bokma bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en besluit de vergadering met een gedicht uit de zelfde bundel over de dankbare oude man.

Notulen: Secretaris, Grietje Rienstra- Schotanus.

 

Jaarverslag over het jaar 2018.

 

We gingen 2018 van start met extra vergaderingen vanwege het 100 jarig bestaan van onze vereniging op 12 maart.

 

Ledenvergadering: op 14 februari 2018 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden welke werd bezocht door 17 leden. ( inclusief bestuur: Voorzitter Sjoerd Bokma, penningmeester Piet Rienstra Omrin, Wilbert Eppinga, Ingrid Vellinga en secretaris Grietje Rienstra)

 

De overledenen en herdenken,

Dit jaar zijn er 4 begrafenissen geweest, drie van onze leden en 1 die niet lid was.

Bij het oplezen van de namen van de overledenen verzoek ik jullie om op te staan.

En na het lezen van de namen graag even stilte om hen te gedenken….

 

Elizabeth Pietersma- Storm overleden op 3 juni 2018 op de leeftijd van 89 jaar

Johannes ( Joop) Verkaik overleden op 24 augustus 2018 op de leeftijd van 68 jaar

  ( geen lid, wel de begrafenis gedaan)

Peekje Groenhof – Schilstra overleden op 1 december 2018 op de leeftijd van 79 jaar

Hiltsje Mollema- van der Goot overleden op 19 december op de leeftijd van 97 jaar

Lit ús even stil weze, …….

 

De Penningmeester melde op 31 december 2018  dat er in kas zat € 8219.15 op de bankrekening en op de spaar rekening staat €32025.76 een totaal van € 40244.91 dat is € 1429.32 minder dan vorig jaar.

Nog te ontvangen €4385.71 en nog te betalen € 1250 euro geeft een saldo van € 1706.39

Kregen we verleden jaar nog € 25,67 rente dit keer is dit € 3.46 en we betalen gemiddeld wel € 10 per maand aan bankonkosten…..

 

En er waren op 31 december 403 leden,  328 betalende leden, 45 per acceptgiro en 282 leden automatische incasso.

 

Bode en dragers:

Bode van de vereniging is Pieter Deinum en 2e  bode is Tiete Groenhof.

Er is een team van 4 dragers: Meine Pietersma, Pieter van der Wal, Rein Altenburg en Piet Johan Ferdinands en reserve drager Haring Muizelaar. Deze dragers werken samen met de dragers van Oudemirdum.

 

Bestuursactiviteiten:

In het bestuur heeft een bestuurswisseling plaats gevonden, we hebben afscheid genomen van Tiny Wildschut en tijdens de ledenvergadering is Ingrid Vellinga in het bestuur gekozen als nieuw bestuurslid.

 

Op 15 febr. was de Regio vergadering en 28 maart de Clustervergadering.

Een aantal bijeenkomsten van de Friese Federatie zijn door verschillende bestuursleden bijgewoond,

Deze waren op 21 april en op 22 november.

Dit jaar heeft het bestuur 5 keer vergaderd, dit met het oog op het 100 jarig bestaan van de vereniging.

 

Het 100 jaar bestaan van de vereniging 12 maart 2018 werd gehouden op 16 maart 2018.

Dit Jubileum werd gevierd met een gezellige avond, zie verslag.

e-mail  voor de vereniging: DLE.nijemirdum@gmail.com en zie ook info op de website van: www.nijemirdum.nl/verenigingen/uitvaartvereniging-dle

 

 

Dit is het jaarverslag over  2018.

Secretaris, Grietje Rienstra – Schotanus.