Huishoudelijk reglement.

 

Van de begrafenisvereniging “De Laatste Eer” te Nijemirdum.

 

Verder te noemen uitvaartvereniging.

 

Artikel 1

De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de algemene vergadering. In geval van betalingsonmacht kan het bestuur anders beschikken.

Artikel 2

De betaling der bijdrage vindt plaats van een door het bestuur vast te stellen systeem. Degene die in de eerste helft van het verenigingsjaar als lid toetreedt betaalt over het volledige jaar de bijdrage; bij toetreding gedurende de tweede helft van het jaar is de helft van de bijdrage verschuldigd.

Artikel 3

Personen, die lid wensen te worden, betalen eveneens een door het bestuur vast te stellen entreegeld.

Artikel 4

Ter nastreving van het in de statuten omschreven doel wordt bij overlijden van leden door de vereniging desgewenst en in overleg met de nabestaanden onder meer het navolgende geregeld.

 1. a) het verzorgen en kisten van de overledene.
 2. b) het  doen van de aangifte van overlijden bij de ambtenaar van de Burgerlijke stand.
 3. c) het overbrengen van de overledene van sterfhuis naar aula en het overbrengen van aula of andere plaats waarvandaan de uitvaart plaatsvindt naar begraafplaats of crematorium.
 4. d) het begeleiden van de condoleance en verzorging van de uitvaart.
 5. e) het graf delven en grafrechten tot maximaal een aantal jaren,. (volgens gemeentelijke richtlijnen.)
 6. f) het bestellen van een grafkist.
 7. g) het beschikbaar stellen van door het bestuur dienstig geacht materiaal.
 8. h) het beschikbaar stellen van personeel.
 9. i) het verlenen van korting op de hierboven niet uitputtend benoemde uitvaartkosten dan wel het niet in rekening brengen van bepaalde diensten, zoals dit van geval tot geval of van jaar tot jaar door het bestuur wordt bepaald.
 10. j) de hierboven vermelde verzorging geldt eveneens voor een doodgeborene.
 11. k) het bestuur is bevoegd wijzigingen in dit artikel genoemde voorzieningen aan te brengen.
 12. l) de leden kunnen in alle gevallen kiezen tussen een begrafenis of crematieverzorging

Artikel 5

 1. a) Verstrekt de vereniging in het geheel geen diensten dan betaald de vereniging in principe geen vergoeding. Van deze bepaling kan echter worden afgeweken indien het overleden lid te ver van het werkgebied woonachtig was en het bestuur dientengevolge uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verrichten van diensten door derden.
 2. b) Indien om welke reden dan ook geen gebruik wordt gemaakt van een of meer diensten van de vereniging en daarvoor door het bestuur uitdrukkelijk toestemming is gegeven, kan de vereniging een vergoeding bepalen voor de in de plaats van de diensten der vereniging genoten diensten in verband met de uitvaart, evenwel slechts indien de nota’s van de betreffende diensten worden overgelegd. De vergoeding zal niet hoger zijn dan het bedrag dat deze diensten aan kosten voor de vereniging zouden hebben meegebracht en zal het bedrag als bedoeld in artikel 4 lid 1 daardoor niet kunnen overtreffen.
 3. c) Het uitvoeren van een uitvaart van een overleden lid, niet woonachtig in het werkgebied van de vereniging nochtans worden verzorgd, zulks ter beoordeling van het bestuur en tegen betaling van eventueel extra te maken kosten.
 4. d) Met instemming van het bestuur kan door of ten behoeve van niet- leden van de diensten der vereniging gebruik worden gemaakt tegen een door het bestuur vast te stellen kostprijs.

Artikel 6

 1. a) De voorzitter leidt de vergadering van het bestuur en de algemene Vergadering
 2. b) De voorzitter tekent met de secretaris de officiële stukken. Bij ontstentenis van een van hen worden zij respectievelijk vervangen door de vice-voorzitter en de penningmeester en bij hun ontstentenis door een door het bestuur uitdrukkelijk aangewezen bestuurslid.
 3. c) De secretaris is belast met het opmaken van de notulen van de Bestuurs- en de Algemene Vergadering en het voeren van correspondentie namens de vereniging. Hij houdt afschriften van uitgaande stukken en bewaart ingekomen stukken en zorgt voor een goede archivering. Tevens verzorgt hij tijdige oproeping voor Bestuurs- en Algemene Vergadering onder vermelding van de agenda.
 4. d) De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen en draagt zorg voor de inning van de bijdragen en maakt ieder jaar een financieel verslag op. Bij zijn ontstentenis wordt hij vervangen door de secretaris.
 5. e) Bestuursleden kunnen een door de Algemene vergadering te bepalen vergoeding worden toegekend voor hun diensten, alsmede worden hun noodzakelijk reis- en verblijfskosten vergoed.
 6. f) Het bestuur draagt er zorg voor dat alle roerende- en onroerende zaken van de vereniging tegen brand en andere gevaren zijn verzekerd.

 

 

Artikel 7

Voor het bestuur of de vereniging bestemde stukken moeten door de leden bij de secretaris worden ingediend of aan hen worden toegezonden. De leden zijn voorts verplicht adreswijzigingen en wijzigingen in de gezinssamenstelling onverwijld aan de secretaris door te geven. Van een overlijden moet door de nabestaanden aan de aangewezen uitvaartleider (s) kennis worden gegeven en indien deze uitvaartleider niet is benoemd aan de secretaris.

Artikel 8

Het in artikel 10 lid 1 van de statuten bedoeld personeel dient zich naar de voorschriften van het bestuur te gedragen dat daarvoor een instructie dient op te stellen.

Artikel 9

In bijzondere gevallen, waarin dit reglement niet rechtstreeks voorziet beslist het bestuur.

Artikel 10

Dit reglement treedt in werking op de dag volgende op die waarop het door de Algemene vergadering is vastgesteld.

 Aldus vastgesteld op de Algemene Vergadering.