Predikanten sedert de Reformatie (1568)

Oldemirdum, Nieuwemirdum en Sondel Nijemirdum en Oudemirdum hadden omstreeks 1600 reeds één predikant.Anno 1640 Den 24 maart is op verzoek van de ingezetenden van den Dorpe Sondel (’t welk voor dien tyd alleen een Predikant gehadt heeft) dat selve Dorp gecombineerd met Oldemirdum en Nieuwemirdum, derhalve zyn de Predikanten die voor den jare 1640 gestaan hebben te Sondel, te zien op de letter S.

1444. Theodorus Benten?pastoor in Nijemirdum.

1463. Euwo Nijemirdum (Nijmarten de) : priester te Nova Merden (Nijemirdum)

1477. Henricus 5: priester te Nova Merden (Nijemirdum)

1528. Bernardus Meylema (Sibrandi)

1555. Heer Marck

1585. Sible Harings hier schoolmeester. Volgens het Ordonnantieboek was hij tot ca. aug. 1596 schoolmeester te Hemelum. Hij werd uit de kloostergoederen betaald. In 1599 werd hij predikant te Oudemirdum.

1616. Albertus Hummius opgevoed in het weeshuis te Sneek, is overleden den 8 Juny 1619.

1619. Johannes Petri, zynde geweest Schoolmeester te Hindelopen, beroepen te Petten in NoordHollandt 1621, alwaar overleden in 1649.

1621. Jacobus Florus, is in het water verongelukt den 6 Juny 1625. (1627 afgezet wegens dronkenschap, schelden en hoererij, in 1628 dreigt excommunicatie; in 1631 werd Jacobus Florus aangesteld tot notaris) 1628. Wopke Botes, beroepen van Wier, geapprobeert den 1 july en den 5 Augustus tot een mede lid van’t Classis aangenomen, is overleden den 8 September 1636

1639. Hajo Venenma S.S.M. Cand: onder de Classis van ’t Herenveen, geapprobeert den 2 july, en is in den dienst bevestigt door Johannes Brune, Predikant te Balk, en Jacobus Vermeulen, Predikant te Hemelum, onder den dienst van dezen Hajo Fenema, is Sondel met Oldemirdum en Nieuwemirdum gecombineerd Anno 1640. Is overleden in den jare 1657.

1658. Henrikus Vomelius S.S.M. Cand:geapprobeert den 9 february, den daar op in den dienst bevestigt door Johannes Balk, Predikant te Harig, en Petrus Vogelsang, Predikant te Balk, en heeft den 20 April sitting in den Classis genomen, is overleden in den jare 1674

1675. Wilhelmus Schevola S.S.M.Cand: geapprobeert den 2 november, en is in den dienst bevestigt door Jobs Kingma Predikant te Balk, en David Flud van Giffen Predikant te Wykel, en is den 29 February 1676als een mede lid van ’t Classis aangenomen, is vertrokken na Heeg, gedimitteerd den 5 Augustus 1686.

1684. Johannes Winkler, geapprobeert den 16 October, en is den 8 april 1685 een lid van ’t Classis geworden, is verroepen na Deinum, gedimmitteert den 5 Augustus 1686. 1687. Arnoldus Banning, geapprobeert den 3 april, en heeft den 7 Juni sessie in den Classis genomen, en is emeritus geworden in 1708.

1708. Johannes Banning (Arn: fil:) S.S.M. Cand: onder de Classis van Sneek, geapprobeert den 29 november, en is in daar op in den dienst bevestigt, door Ludovicus de Marees Predikant te Sloten, en Abdias Noordbeek te Balk, en is den 9 April 1709 een lid van de Classis geworden , is overleden 1735.

1736. Johannes SixtusStokman S.S.M. Cand: onder de Classis van Leeuwarden , geapprobeert den 10 April en is den 13 May in den dienst bevestigt door Abdias Noordbeek, Predikant te Balk , en Petrus Reinalda Predikant te Wykel, en heeft den 3 juli, sessie in de Classis genomen, is vertrokken na Wier, gedimitteert, den 2 May 1741.

1741. Ednardus AEneé S.S.M. Cand: onder de Classis van ’t Herenveen, geapprobeert den 5 september, en daar op in den dienstg bevestigt door Johannes Laferte Predikant te Sloten, en Henrikus Laferte, Predikant te Harig, en is den 3 October als een mede lid van’t Classis aangenomen