It bestjoer fan Doarpsbelang:
Jeannet Bekedam (voorz) Hoitebuorren 12                 571597
Piet Rienstra (secr) Omrin 2                                       571866  secretariaatdb@nijemirdum.nl
Hedwig Beukens Hege Bouwen 2a                              572278  (penningmeester, bankrek. NL30.RABO.0305.2441.59)
Sjoukje Kramer Wissebuurt 12                                   571785
Rienk Nadema Hege Bouwen 25                                 572101
Jaap Douwe Bokma Hoitebuorren 13                           571328
Jelte Pieter Draijer Omrin 9                                         571484

E-mailadres buertplysje:     dirk.hebing@friesland.politie.nl of www.politie.nl
Kontaktpersoan gemeente: r.zijlstra@fryskemarren.nl of tel. 0620548535 of www.defryskemarren.nl/melding