It bestjoer fan Doarpsbelang:
Jeannet Bekedam (voorz) Hoitebuorren 12                 571597
Froukje Prins  Hege Bouwen 16                                 593776    dorpsbelangnijemirdum@gmail.coml
Hedwig Beukens Hege Bouwen 2a                              572278  (penningmeester, bankrek. NL30.RABO.0305.2441.59)
Thijs Laffra Omrin 4                                                  571551
Tiny Wildschut Lyklamawei
Jaap Douwe Bokma Hoitebuorren 13                           571328
Jan Deinum Wissebuurt 14                                         795040

E-mailadres buertplysje:     dirk.hebing@friesland.politie.nl of www.politie.nl
Kontaktpersoan gemeente: r.zijlstra@fryskemarren.nl of tel. 0620548535 of www.defryskemarren.nl/melding