It bestjoer fan Doarpsbelang:
Paul Rienstra  Lyklamawei 39                                      571652
Froukje Prins  Hege Bouwen 16                                   593776 
Hedwig Beukens Hege Bouwen 2a                              572278  (penningmeester, bankrek. NL30.RABO.0305.2441.59)
Thijs Laffra Omrin 4                                                      571551
Tiny Wildschut Lyklamawei                                           571619
Jellie Zijlstra Lyklamawei

Tom Wezepoel Lyklamawei 

Mailadres: dorpsbelangnijemirdum@gmail.com

E-mailadres buurtplysje:     dirk.hebing@friesland.politie.nl of www.politie.nl
Kontaktpersoan gemeente: r.zijlstra@fryskemarren.nl of tel. 0620548535 of www.defryskemarren.nl/melding