Doarpsbelang Nijemardum

It bestjoer fan Doarpsbelang:
Paul Rienstra  Lyklamawei 39                                      Voorzitter - 571652
Jellie Zijlstra Lyklamawei 4                                           Secretaris
Tom Wezepoel Lyklamawei 55                                     Penningmeester (bankrek. NL30.RABO.0305.2441.59)
Thijs Laffra Omrin 4                                                      571551
Tiny Wildschut Lyklamawei                                           571619

Froukje Prins  Hege Bouwen 16                                   593776 

Mieke Koot Lyklamawei

 

Mailadres: dorpsbelangnijemirdum@gmail.com

E-mailadres buurtplysje:     dirk.hebing@friesland.politie.nl of www.politie.nl
Kontaktpersoan gemeente: r.zijlstra@fryskemarren.nl of tel. 0620548535 of www.defryskemarren.nl/melding