“Doarpsnijs” is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en
ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne.
It earste krantsje kaam út yn april 1982.
De redaksje:
Wiepkje Holtrop Lyklamawei 49         571310
Hedwig Beukens Hege Bouwen 2a     572278
Annie de Kleine Lyklamawei 34         571364
Jantsje Akkerman Lyklamawei 27     571889
Coby Hospes Lyklamawei 23             571855
E-mailadres: redaksje.doarpsnijs@gmail.com
Website: www.nijemardum.nl