Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regelingOrganisatieDe Fryske MarrenOrganisatietypeGemeenteOfficiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2018CiteertitelVastgesteld doorgemeenteraadOnderwerpfinanciën en economieEigen onderwerpLijkbezorgingsrechten 2018Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Kenmerk voorstel

16-11-2017nieuwe regeling

08-11-2017

gmb-2017-198801

2017/087

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2018

De raad van de gemeente De Fryske Marren;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2017, nummer 2017/087;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2018

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de volgende door de gemeente in stand gehouden begraafplaatsen:

  • de algemene begraafplaats te Harich;
  • de algemene begraafplaats te Mirns;
  • de algemene begraafplaats te Nijemirdum;
  • de algemene begraafplaats te Sloten;
  • de algemene begraafplaats te Lemmer;
  • de algemene begraafplaats te Bantega;
  • de algemene begraafplaats te Joure;
  • de algemene begraafplaats te Snikzwaag;
  • de algemene begraafplaats te Akmarijp;
  • de algemene begraafplaats te Langweer;
  • de algemene begraafplaats te Sint Nicolaasga;
  • de algemene begraafplaats te Scharsterbrug;
  • de algemene begraafplaats te Oldeouwer;
  • de algemene begraafplaats te Teroele;
 • b.

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • c.

  kindergraf: een graf of een grafkelder voor het begraven van een kind tot de leeftijd van 12 jaar;

 • d.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • e.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • f.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • g.

  particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  - het doen begraven en begraven houden van lijken;

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • h.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • i.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • j.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • k.

  particuliere urnen nis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • l.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • m.

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • n.

  reguliere werktijden: op maandag tot en met vrijdag: 10.00 t/m 15:00 uur.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor het begraven van een lijk van een dood- of pasgeboren kind, dat tegelijk met de overleden moeder in dezelfde grafruimte wordt begraven of in een urnenbewaarplaats wordt bijgezet.

 

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 1 maand na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12 Overgangsrecht

De Verordening lijkbezorgingsrechten 2017 van de gemeente De Fryske Marren, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 7 november 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
 • 2.De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening lijkbezorgingsrechten 2018.

 

Tarieventabel

 

Behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2018

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven:

1.1.1

voor een periode van 20 jaar€ 1.013,00

1.1.2

voor een periode van 40 jaar € 1.710,00

1.2

Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een kindergraf (eigen graf) wordt geheven:

1.2.1

voor een periode van 20 jaar € 759,00

1.2.2

voor een periode van 40 jaar € 1.282,00

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf (eigen urnengraf) wordt geheven:

1.3.1

voor een periode van 20 jaar€ 842,00

1.3.2

voor een periode van 40 jaar € 1.415,00

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis (eigen urnennis) wordt geheven:

1.4.1

voor een periode van 20 jaar € 842,00

1.4.2

voor een periode van 40 jaar € 1.415,00

1.5

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf op 5de gedeelte van de begraafplaats Westermeer (2 laags diep dubbel graf) wordt geheven:

1.5.1

voor een periode van 20 jaar€ 2.026,00

1.5.1

voor een periode van 40 jaar€ 3.420,00

1.6

Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in de voorgaande onderdelen wordt geheven:

1.6.1voor een periode van 10 jaar (een recht gelijk aan de helft van het bedrag voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar)

 

Hoofdstuk 2 Begraven

Tijdstip van begraven is bepaald op maandag tot en met vrijdag tussen 10:00 – 15:00 uur.

 

2.1Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:€ 844,00

2.2Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven:€ 474,00

2.3Voor het begraven op zaterdag wordt het recht, bedoeld in de onderdelen 2.1 en 2.2 verhoogd met:€ 191,00

2.4De onder 2.3 vermelde verhoging is niet van toepassing indien de begraving geschiedt op aanvraag van de gemeente

2.5Het recht bedraagt voor het zorgdragen van een teraardebestelling op grond van artikel 21 en 22 van de Wet op de lijkbezorging € 474,00

 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

 3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

 3.1.1in een urnennis:€ 139,00

3.1.2in een urnengraf: € 278,00

3.1.3in een graf: € 278,00

3.2Voor het bijzetten van asbussen en urnen op zaterdag wordt het recht, bedoeld in onderdelen 3.1 verhoogd met: € 191,00

 Hoofdstuk 4 Verstrooien van as

4.1Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven: € 58,00

4.2Voor het plaatsen van een gedenkplaatje op een gedachteniszuil, wordt geheven: 

4.2.1voor een periode van 10 jaar  € 162,00

4.2.2voor het verlengen van de periode met 10 jaar € 162,00

Hoofdstuk 5 Grafbedekking en onderhoud 

5.1

Voor het afgeven van een vergunning tot het aanbrengen van een grafkelder, als bedoeld in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen, wordt geheven: € 1.364,00

5.2Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben van een grafbedekking als bedoeld in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen, wordt geheven: 

5.2.1voor gedenktekens of kruisen, per gedenkteken of kruis € 159,00

5.2.2voor een zerk € 159,00

5.3De rechten bedoeld in onderdeel 5.2 worden verdubbeld indien een gedenkteken over twee grafruimten wordt geplaatst. € 318,00

 hoofdstuk 6 Lijkbeschouwing

6.1Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer wordt geheven: € 88,00

Hoofdstuk 7

Inschrijven en overboeken van particulier graf, particuliere urnennis, particuliere gedenkplaats of particuliere verstrooiingsplaats

7.1

Voor het inschrijven en overboeken van een graf, urnengraf, urnennis in een daartoe bestemd register wordt geheven:

7.1.1Voor het eerste graf € 41,00

7.1.2Voor ieder volgend graf van dezelfde rechthebbende € 20,00

 

Hoofdstuk 8 Opgraven of ruimen

8.1Voor het opgraven van een lijk wordt geheven: € 816,00

8.2Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven: € 738,00

8.3Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven: € 816,00

8.4Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

8.4.1uit een graf of urnengraf € 306,00

8.4.2uit een particuliere urnennis € 168,00

8.5Voor het ruimen (schudden) van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven: € 816,00

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2017.

De griffier, De voorzitter,

H.A. van Dijk-Beekman F. Veenstra