Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2017
De raad van de gemeente De Fryske Marren;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 september 2016, nummer 2016/077;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de volgende verordening:
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2017
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
a. begraafplaats: de volgende door de gemeente in stand gehouden begraafplaatsen:
• de algemene begraafplaats te Harich;
• de algemene begraafplaats te Mirns;
• de algemene begraafplaats te Nijemirdum;
• de algemene begraafplaats te Sloten;
• de algemene begraafplaats te Lemmer;
• de algemene begraafplaats te Bantega;
• de algemene begraafplaats te Joure;
• de algemene begraafplaats te Snikzwaag;
• de algemene begraafplaats te Akmarijp;
• de algemene begraafplaats te Langweer;
• de algemene begraafplaats te Sint Nicolaasga;
• de algemene begraafplaats te Scharsterbrug;
• de algemene begraafplaats te Oldeouwer;
• de algemene begraafplaats te Teroele;
b. graf: een zandgraf of een keldergraf;
c. kindergraf: een graf of een grafkelder voor het begraven van een kind tot de leeftijd van 12 jaar;
d. grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven
of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of
wand;
e. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;
f. urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;
g. particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon
het uitsluitend recht is verleend tot:
. het doen begraven en begraven houden van lijken;
. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
h. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het
doen begraven van lijken;
i. particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend
recht is verleend tot:
. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
j. algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot
het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;
k. particuliere urnen nis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend
recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
l. verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;
m. grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;
n. reguliere werktijden: op maandag tot en met vrijdag: 10.00 t/m 15:00 uur.
Nr. 156343 GEMEENTEBLAD 10 november
2016
Officiële uitgave van gemeente De Fryske Marren.
1 Gemeenteblad 2016 nr. 156343 10 november 2016
Artikel 2 Belastbaar feit
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor
het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.
Artikel 3 Belastingplicht
De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst
wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.
Artikel 4 Vrijstellingen
De rechten worden niet geheven voor het begraven van een lijk van een dood- of pasgeboren kind, dat
tegelijk met de overleden moeder in dezelfde grafruimte wordt begraven of in een urnenbewaarplaats
wordt bijgezet.
Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief
1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening
behorende tarieventabel.
2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde
eenheid als een volle eenheid aangemerkt.
Artikel 6 Belastingjaar
Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 7 Wijze van heffing
De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waarop het
gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de
schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.
Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld
De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik
van de bezittingen, werken of inrichtingen.
Artikel 9 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald
binnen 1 maand na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.
Artikel 10 Kwijtschelding
Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing
en de invordering van de rechten.
Artikel 12 Overgangsrecht
De Verordening lijkbezorgingsrechten 2016 van de gemeente De Fryske Marren, laatstelijk gewijzigd
bij raadsbesluit van 28 oktober 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid,
genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de
belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2 Gemeenteblad 2016 nr. 156343 10 november 2016
Artikel 13 Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.
Artikel 14 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening lijkbezorgingsrechten 2017.
Tarieventabel
Behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2017
Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten
1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven:
1.1.1 voor een periode van 20 jaar € 980,00
1.1.2 voor een periode van 40 jaar € 1.654,00
Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een kindergraf (eigen graf) wordt
geheven:
1.2
1.2.1 voor een periode van 20 jaar € 735,00
1.2.2 voor een periode van 40 jaar € 1.240,00
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf (eigen urnengraf) wordt
geheven:
1.3
1.3.1 voor een periode van 20 jaar € 815,00
1.3.2 voor een periode van 40 jaar € 1.369,00
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis (eigen urnennis) wordt
geheven:
1.4
1.4.1 voor een periode van 20 jaar € 815,00
1.4.2 voor een periode van 40 jaar € 1.369,00
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf op 5de gedeelte van de begraafplaats
Westermeer (2 laags diep dubbel graf) wordt geheven:
1.5
1.5.1 voor een periode van 20 jaar € 1.960,00
1.5.1 voor een periode van 40 jaar € 3.308,00
Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in de voorgaande onderdelen
wordt geheven:
1.6
voor een periode van 10 jaar (een recht gelijk aan de helft van het bedrag voor het
verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar)
1.6.1
Hoofdstuk 2 Begraven
Tijdstip van begraven is bepaald op maandag tot en met vrijdag tussen 10:00 – 15:00
uur.
2.1 Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven: € 816,00
2.2 Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven: € 459,00
Voor het begraven op zaterdag wordt het recht, bedoeld in de onderdelen 2.1 en 2.2 € 185,00
verhoogd met:
2.3
De onder 2.3 vermelde verhoging is niet van toepassing indien de begraving geschiedt
op aanvraag van de gemeente
2.4
Het recht bedraagt voor het zorgdragen van een teraardebestelling op grond van € 459,00
artikel 21 en 22 van de Wet op de lijkbezorging
2.5
Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen
3.1 Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:
3.1.1 in een urnennis: € 135,00
3.1.2 in een urnengraf: € 269,00
3.1.3 in een graf: € 269,00
Voor het bijzetten van asbussen en urnen op zaterdag wordt het recht, bedoeld in € 185,00
onderdelen 3.1 verhoogd met:
3.2
Hoofdstuk 4 Verstrooien van as
4.1 Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven: € 57,00
4.2 Voor het plaatsen van een gedenkplaatje op een gedachteniszuil, wordt geheven:
4.2.1 voor een periode van 10 jaar € 157,00
4.2.2 voor het verlengen van de periode met 10 jaar € 157,00
3 Gemeenteblad 2016 nr. 156343 10 november 2016
Hoofdstuk 5 Grafbedekking en onderhoud
Voor het afgeven van een vergunning tot het aanbrengen van een grafkelder, als € 1.320,00
bedoeld in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen, wordt geheven:
5.1
Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben van een grafbedekking als
bedoeld in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen, wordt geheven:
5.2
5.2.1 voor gedenktekens of kruisen, per gedenkteken of kruis € 154,00
5.2.2 voor een zerk € 154,00
De rechten bedoeld in onderdeel 5.2 worden verdubbeld indien een gedenkteken € 309,00
over twee grafruimten wordt geplaatst.
5.3
Hoofdstuk 6 Lijkbeschouwing
6.1 Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer wordt geheven: € 86,00
Hoofdstuk 7 Inschrijven en overboeken van particulier graf, particuliere urnennis ,
particuliere gedenkplaats of particuliere verstrooiingsplaats
Voor het inschrijven en overboeken van een graf, urnengraf, urnennis in een daartoe € 40,00
bestemd register wordt geheven:
7.1
Hoofdstuk 8 Opgraven of ruimen
8.1 Voor het opgraven van een lijk wordt geheven: € 790,00
8.2 Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven: € 714,00
8.3 Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven: € 790,00
8.4 Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:
8.4.1 uit een graf of urnengraf € 296,00
8.4.2 uit een particuliere urnennis € 163,00
Voor het ruimen (schudden) van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt € 790,00
geheven:
8.5
Behorende bij raadsbesluit van 7 november 2016 tot vaststelling van de Verordening lijkbezorgingsrechten
2017.
De griffier, De voorzitter,
H.A. van Dijk-Beekman F. Veenstra
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2016.
De griffier, De voorzitter,
H.A. van Dijk-Beekman F. Veenstra